OÜ Pirita Perearstikeskus Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika:

-        selgitab, mida me teeme isikuandmetega;

-        selgitab, miks me kogume, kasutame ja kuidas kaitseme  isikuandmeid;

-        aitab mõista millised on tema õigused enda isikuandmetega seoses.

 

1.    Üldist
 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Pirita Perearstikeskus registrikood 10304379, aadress Kloostrimetsa tee 29, 11911 Pirita linnaosa, Tallinn.

Patsiendi ja õigustatud kolmandate isikute isikuandmete töötlemisel järgib OÜ Pirita Perearstikeskus Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame Patsiendi ja õigustatud kolmandate isikute isikuandmeid eesmärkidel, milleks OÜ Pirita Perearstikeskus neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

-        Tervisekaart ja sellele kogutud isikuandmed säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist;

-        Patsiendi poolt määratud kolmanda õigustatud isiku* andmed kustutatakse õigustatud isiku nõusoleku tagasivõtmisega, Patsiendi volituse tagasivõtmisega või Patsiendi surmaga.

OÜ Pirita Perearstikeskus võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

OÜ Pirita Perearstikeskus teeb koheselt avalikuks uuendatud Privaatsuspoliitika enda veebilehel ja Pirita Perearstikeskuses paberkandjatel.

 

*Kolmas õigustatud isik – isik, kes on õigustatud saama Patsiendi nõusolekul ja volitusel Patsiendi kohta käivaid eriliigilisi isikuandmeid.

 

2.    Patsiendi isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid
 

Patsiendi isikuandmeid (s.h erilliiki isikuandmeid) kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

-        Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;

-        Tervisekaardi vormistamiseks;

-        Meditsiiniteenusele registreerimiseks;

-        Meditsiiniteenuse osutamiseks;

-        Vältimatu esmaabi andmiseks;

-        Eriarstile saatekirja vormistamiseks;

-        Vajalike analüüside läbiviimiseks;

-        Nimistute  koostamiseks;

-        Arvete edastamiseks;

 

Juhul, kui Teid on määratud kolmanda isiku nimel vastu võtma isikuandmeid (k.a eriliigilisi isikuandmeid) töödeldakse Teie isikuandmeid isikusamasuse tuvastamise eesmärgil.

 

2.1. Patsiendi isikuandmete töötlemine tervisekaardi vormistamisel

 

OÜ Pirita Perearstikeskus kogub Teilt tervisekaardi vormistamisel järgmiseid isikuandmeid:

-          Ees- ja perekonnanimi;

-          Sünnipäev, -kuu ja -aasta;

-          Isikukood;

-          Alaealise elukoha, vajadusel ka passijärgse elukoha aadress;

-          Telefoninumber ja võimalusel e-posti aadress;

-          Lasteasutuse, kooli või töökoha nimetus;

-          Töötava patsiendi puhul töö- ja ametikoha nimetus;

-          Püsiva töövõimetuse korral märgitakse töövõime kaotuse protsent;

-          Puude korral märgitakse puude raskusaste;

-          Riikliku pensioni liik, pensionitunnistuse number ja selle väljastaja nimetus;

-          Patsiendi nimistusse registreerimise kuupäev;

-          Patsiendi perearsti ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri;

-          Allergilisi reaktsioone esilekutsuvad ravimid, toiduained;

-          Veregrupp ja Rh-kuuluvus;

-          Pidevalt kasutatava ravimpreparaadi nimetus, toimeaine nimetus, ravimi vorm,

ühekordne annus, päevane annus;

-          Immuniseerimise kuupäev ja vaktsiini nimetus;

-          Puude või püsiva töövõimetuse korral märgitakse arstliku ekspertiisiotsuse kuupäev ja diagnoositud haiguse nimetus;

-          Tervist kahjustavad riskitegurid nagu suitsetamine, keha üle- või alakaal, alkoholi, uimastite tarvitamine;

-          Töö- ja ametikohal esinevad ohutegurid nagu müra, vibratsioon, kemikaalid, kiirgus, asbest, sundasend, raskuste tõstmine, füüsiline ja vaimne ülekoormus ning muud tervist kahjustada võivad tegurid;

-          Tehtud kirurgilised operatsioonid; 

-          Anamnees;

-          Diagnoositud haiguse nimetus;

-          Tehtud uuringute ja konsultatsioonide tulemused;

-          Andmed naise nõustamise kohta sünnitusjärgsel perioodil;

-          Töövõimetuslehe väljakirjutamisel selle number, alustamise ja lõpetamise; kuupäevad, dublikaadi väljastamine; arsti või ämmaemanda otsusel töötingimuste ajutise kergendamise vajaduse või teisele tööle (ametikohale) üleviimise kohta märkida põhjus, sisu, kestus (alguse ja lõpu kuupäevad);

-          Retsepti väljastamisel ravimpreparaadi nimetus, kogus; haigekassa poolt kompenseerimisele kuuluva ravimi retsepti puhul ka retsepti number ja soodustuse määr.

 

2.2. Patsiendi isikuandmete töötlemine meditsiiniteenusele regitreerimisel

 

Patsiendilt kogutakse isikuandmeid meditsiiniteenusele registreerides.
 

Patsiendilt kogutakse järgmisi isikuandmeid registreerides: ees- ja perekonnanimi; telefoninumber
 

Isikuandmeid on vaja töödelda broneeringu vormistamise eesmärgil ja need kogutakse otse Patsiendilt või tema eestkostjalt.

 

2.3. Patsiendi isikuandmete töötlemine meditsiiniteenuse osutamiseks

 

Vajalike meditsiiniteenuste osutamiseks töödeldakse eriliigilisi isikuandmeid (nt. suguhaiguste diagnoos jne).
 

Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid töödeldakse meditsiiniteenuse osutamisel vaid sellisel määral, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks.
 

Patsiendilt igakordselt kogutud eriliigilised isikuandmed kantakse tervisekaardile.
 

Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid edastatakse kolmandatele meditsiiniteenust pakkuvatele isikutele, kui raviarst on määranud eriarsti vastuvõtu vajalikkuse ja Patsient ja/või tema eestkostja ei ole esitanud suunamisele vastuväiteid.
 

3.    Eriliigiliste isikuandmete töötlemine
 

OÜ Pirita Perearstikeskuse kogub, töötleb ning edastab Teie eriliigilisi isikuandmeid.

OÜ Pirita Perearstikeskus on õigustatud Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt eriliigilisi isikuandmeid koguma, töötlema ning vajadusel meditsiinitenuse osutamiseks edastama kolmandatele meditsiiniteenust osutavatele töötlejatele.

 

Patsiendil on õigus keelduda enda eriliigiliste isikuandmeid edastamisest eriarstile. Sellise keeldumisega Patsient teadvustab, et keeldub täisväärtusliku meditsiiniteenuse saamisest.

OÜ Pirita Perearstikeskus ei töötle Patsientide eriliigilisi isikuandmeid mitte ühekski kolmandaks eesmärgiks, milleks ei ole meditsiiniteenuse osutamine või milleks ei ole

OÜ Pirita Perearstikeskusel õiguslikku alust või Patsiendi kirjalikku nõusolekut.

 

Patsiendil on võimalik määrata enda eriliiki isikuandmete vastuvõtjaks õigustatud isik(ud). Sellised isikud tuleb nimetada OÜ Pirita Perearstikeskuse töötajale, kes teeb vajalikud kanded.

 

OÜ Pirita Perearstikeskuse töötaja võib Patsiendi poolt määratud kolmandalt õigustatud isikult küsida enne isikuandmete telefoni teel väljastamist "võtmeküsimuse", millega kinnitatakse õigustatud isiku samasus.

OÜ Pirita Perearstikeskus väljastab Patsiendi eriliigilisi isikuandmeid e-kirja teel vaid krüpteeritud kujul.

 

4.    Kolmandate õigustatud isikute isikuandmete töötlemine
 

OÜ Pirita Perearstikeskus töötleb kolmandate õigustatud isikute järgnevaid isikuandmeid:

 • Nimi;
 • Telefoninumber;
 • Võimalusel e-posti aadress;
 • Elukoha aadress.

OÜ Pirita Perearstikeskus töötleb õigustatud kolmandate isikute isikuandmeid vaid selleks, et registreerida õigustatud isiku olemasolu ning, et vajadusel edastada, vahetada või teavitada Patsiendi eriliigilistest isikuandmetest.

 

5.    Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
 

OÜl Pirita Perearstikeskus on Tervishoituteenuse korraldamise seadus1 § 41 kohaselt õigus töödelda patsiendi eriliigilisi isikuandmeid (s.h terviseandmeid).
 

OÜl Pirita Perearstikeskus on Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimuste korra kohaselt õigus töödelda isikuandmeid (mis ei kuulu eriliigiliste isikuandmete hulka).
 

Kolmandatud õigustatud isikute isikuandmeid töödeldakse vastavalt õigustatud isiku nõusolekule ja Patsiendi soovile.
 

Isikuandmete töötlemine toimub muude Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 

6.    Patsiendi ja õigustatud kolmandate isikute õigused
 

OÜ Pirita Perearstikeskuse jaoks on olulised isikutele suunatud isikuandmetega seotud õigused, järgnevalt nimetame kõik õigused, mis Teil on seoses enda isikuandmetega.

 

Isikutel on järgmised õigused:

 • Isikul on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega OÜ Pirita Perearsikeskus poole kirjutades e-posti aadressile info@piritaarst.ee.
   
 • Isik võib igal ajal pöörduda OÜ Pirita Perearstikeskus poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.
   
 • Isikul on igal ajal õigus pöörduda OÜ Pirita Perearstikeskus poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
   
 • Isik võib paluda OÜl Pirita Perearstikeskus kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
   
 • Isik võib paluda OÜl Pirita Perearstikeskus piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
   
 • Isik võib paluda OÜl Pirita Perearstikeskus enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
   
 • Isik võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad enda isikuandmete töötlemist, OÜ Pirita Perearstikeskus andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil info@piritaarst.ee
   
 • Isikul on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.
   

Pöördumistele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale päringu kätte saamist. Juhul, kui isiku poolt tuleb üleliigseid, samasisulisi ja liigselt koormavaid päringuid, on OÜl Pirita Perearstikeskus õigus küsida päringule vastamise eest mõistlikku tasu.

 

Juhul, kui isiku pöördumises esitatud palvet ei ole võimalik rahuldada, siis esitatakse keeldumise põhjendused.

 

7.    Isikuandmete edastamine
 

OÜ Pirita Perearstikeskus edastab isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks teenuse osutajatele;
 • Nõusoleku alusel kolmandatele Patsiendiga seotud isiku(te)le;
 • Eestkostjale;
 • Eriarstile;
 • Haigekassale;
 • Terviseinfosüsteemi.
   

Kolmandatele nimetamata isikutele edastatakse isikuandmeid vaid Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 

8.    Andmekaitseametnik
 

OÜ Pirita Perearstikeskus andmekaitseametnik on Kaja Arbeiter.
 

OÜ Pirita Perearstikeskus andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil kaja.arbeiter@piritaarst.ee.
 

Andmekaitseametnikul on kohustus Teie pöördumistele vastata hiljemalt peale 1 kuu möödumist alates e-kirja kättesaamisest.
 

9.    Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse
 

Tagamaks Teie isikuandmete kõrge kaitstus, võtab OÜ Pirita Perearstikeskus kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.
 

OÜ Pirita Perearstikeskus kinnitab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

Viimased uudised

17.mai ei toimu arstide kõnetundi!

17.05.2024
Seoses personali koolitusega ei toimu 17.mail 2024 arstidel kõnetundi. Murede korral palun helistage üldn...

2.juulil 13:00-17:00 ei ole plaanilisi vastuvõtte

17.05.2024
Lugupeetud patsiendid! Anname Teile teada, et Pirita Perearstikeskuse plaaniline töö seisab seoses ele...

Puhkused ja asendused

19.02.2024
Dr.Arbeiter puhkab 18.03-01.04.2024, teda asendab dr.Mardo.